جستجوی برچسب

PCR

رديابی آسپرژيلوس‌‍‌‌ها در نمونه‌های BAL با استفاده از روش‌های قارچ‌شناختی…

رديابی آسپرژيلوس‌‍‌‌ها در نمونه‌های BAL با استفاده از روش‌های قارچ‌شناختی (آزمايش مستقيم و کشت) و روش‌های مولکولی (Nested-PCR و Real-time PCR) به‌‍‌‌‌‍‌‌منظور تشخيص سريع و دقيق آسپرژيلوزيس ريوی در بيماران مستعد دکتر حسین زرین‌فر استادیار قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد   مقدمه و اهداف:…

تكنيك Invader

تكنيك Invader دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) تکنیک Invader assay يك روش مناسب تعيين ژنوتيپ براي بررسي DNA ژنوميك مي‌باشد. علیرغم اینکه در اين تكنيك الزامي به تكثير قطعه موردنظر نيست (هرچند كه مي‌توان…

تكنيك واكنش ‘‍‍5 نوكلئاز

تكنيك واكنش '‍‍5 نوكلئاز  دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) در اين تكنيك پس از مخلوط كردن نمونه و ديگر تركيبات واكنش، آزمايش در ميكروتيوب دربسته انجام شده و احتياجي به فرايندهاي بعد از PCR…

انواع تکنیک « واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)» و انواع آنزیم‌های DNA…

انواع تکنیک « واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)» و انواع آنزیم‌های DNA پلیمراز مقاوم به حرارت  علیرضا صادقی تفرشی1، شیما یزدان دوست1، فتانه توسلیان2 1- دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 2- دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،…

شناسایی جهش‌ها

انواع روش‌های شناسایی جهش‌ها دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (استاد دانشگاه) دورگه‌گيري اختصاصي آلل با استفاده از اوليگونوكلئوتيد تغييرات آللي (به‌عنوان مثال، جهش در يك ژن) اگر باعث تغيير در اندازه يك ژن شوند (از قبيل حذف،…

مقدمه‌ای بر تکنیک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و انواع آن

مقدمه‌ای بر تکنیک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و انواع آن دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (استاد دانشگاه) واكنش زنجيره‌اي پليمراز روشي است كه طي آن، قسمتي از توالي مولكول DNA كه بين دو آغازگر قرار دارد، توسط آنزيم پليمراز و به كمك…

مقدمه‌ای بر تکنیک PCR در زمان واقعی و انواع آن

مقدمه‌ای بر تکنیک PCR در زمان واقعی و انواع آن دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (استاد دانشگاه) PCR در زمان واقعی آنالیز کمّی توالی اسید نوکلئیک در بسیاری از تحقیقات بیولوژیک نقش مهمی را بازی می‌کند. اندازه‌گیری بیان ژن به‌طور…

بررسی فراوانی انگل بلاستوسیستیس هومینیس با استفاده از PCR

بررسی فراوانی انگل بلاستوسیستیس هومینیس با استفاده از PCR در بیماران اسهالی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان خرم‌آباد، استان لرستان محسن اکبری، ابراهیم بادپروا، فرناز خیراندیش*2 - گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد واحد قم  2- گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد *نویسنده مسئول:…
rtp gacor