بیولومینسانس

بیولومینسانس حمید رضا صمدی خواه۱ * ، سامان حسینخا نی۲،   سید علی رضا نوری۱ ۱-دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس-۲- دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس     مقدمه به فرایند تولید نور در سیستم‌های زیستی اصطلاحاً بیولومینسانس گفته می‌شود[۱] . این فرایند در گروه وسیعی از جانداران مشاهده شده است. آنزیم‌های درگیر […]

آزمایش اسپرم (قسمت اول)

آزمایش اسپرم (قسمت اول) دکتر حمیدرضا هجرانی ۲-۱ :مقدمه مایع منی که طی انزال خارج می‎شود متشکل  است از سوسپانسیون غلیظ اسپرماتوزوییدهای ذخیره شده  در اپیدیدیم  و مایعی که توسط ارگان‎های ضمیمه‌ای جنسی ساخته شده و با اضافه شدن به این سوسپانسیون باعث رقیق شدن آن می‎گردد. مقایسه حجم مایع منی قبل و بعد از […]