جستجوی برچسب

SD

 اهمیت ثبت پیشامدهای برنامه کنترل کیفیت

 اهمیت ثبت پیشامدهای برنامه کنترل کیفیت دکتر رزیتا خنافری دانش‌آموخته آزمایشگاه     در این شماره قصد دارم به شما نشان دهم اگر پیشامدهای برنامه کنترل کیفیت را ثبت نکنید چه اتفاقی در طراحی برنامه کنترل کیفیت شما رخ خواهد داد. به طور کلی، هر وقت به دنبال رخدادهایی مانند تغییر شماره ساخت معرف، شاهد جابجایی نتایج کنترل باشیم، باید…
rtp live gacor