جستجوی برچسب

RCA

بکارگیری تکنیک تکثير دایره‌ای چرخان (RCA)

بکارگیری تکنیک تکثير دایره‌ای چرخان (RCA) برای شناسایی گونه قارچی پاتوژن  دکتر صادق خداویسی1، دکتر سهیلا محمودپور2، شهرام محمودی3، زهرا صالحی4، دکتر حمید بدلی5 1: دکتری تخصصی قارچ‌شناسی پزشکی، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان 2: دکتری علوم آزمایشگاهی، آزمایشگاه تشخیص پزشکی پاستور، سنندج 3: دانشجوی دکتری تخصصی…
rtp live gacor