جستجوی برچسب

QC Frequency

QC Frequency (Run Size)

  QC Frequency (Run Size) دکتر رزیتا خنافری دانش‌آموخته آزمایشگاه در سند CLSI C24-Ed4 برنامه‌ریزی کنترل کیفیت آماری مبتنی بر ریسک توصیف شده است. در این برنامه تعداد سطوح ماده کنترل، دفعات استفاده از ماده کنترل، قانون مورد استفاده برای رویداد کنترل کیفیت و تواتر رویداد کنترل کیفیت توضیح داده شده است. یک رویداد QC بر…
rtp live gacor