جستجوی برچسب

CSGE

تکنیک ژل الکتروفورز حساس به ساختار (CSGE)

تکنیک ژل الکتروفورز حساس به ساختار (CSGE) دکتر مهدی فصیحی رامندی  عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان) در مقالات قبلی اشاره‌ای به تکنیک‌های مولکولی که امروزه در آزمایشگاه‌های بالینی و مولکولی کاربرد فراوانی دارند، گردید در این مقاله به تکنیکی از زیرمجموعه‌های تکنیک…
slot gacor