جستجوی برچسب

کلسیتین

مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا

بررسی میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا نسبت به آنتی‌بیوتیک کلسیتین و سایر آنتی‌بیوتیک‌ها در ایران طی سال‌های 2019-2012 مریم ارفع تبار*، فاطمه حسینی چکیده: مقدمه: سودوموناس آئروژینوزا یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین بیماریزاهای فرصت‌طلب گرم منفی است و عامل اصلی عفونت در افراد دچار سوختگی محسوب…
slot deposit qris