جستجوی برچسب

کاربرد دستگاه الایزا ریدر

الایزا ریدر یا خوانشگر الایزا

الایزا ریدر یا خوانشگر الایزا نویسنده: محمدرضا یزدانی، کارشناسی ارشد آزمایشگاه (ایمنولوژی) دانشگاه علوم پزشکی شیراز  اصول: دستگاه خوانشگر ميـكروپليت كه فتومتر خـوانشگر ميكروپليت يا خوانشگر الايزا ELISA  نيـز ناميـده می‌شود، يک اسپكتروفتومتر اختصاصي است و براي خواندن نتايج آزمايش الايزا طراحي شده است. اين روش در ايمونولـوژي و سرولـوژي…
slot gacor 2023