جستجوی برچسب

مايعات بدن

اهميت اندازه‌گيري پروتئين در مايعات بدن

اهميت اندازه‌گيري پروتئين در مايعات بدن مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز معصومه جرفي: کارشناس ارشد ميكروب شناسي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز مايع نخاعي مایع مغزی– نخاعی در اطراف مغز و طناب نخاعي قرار دارد. مایع مغزی- نخاعی را به طور معمول با انجام پونکسیون مایع نخاع بین مهره‌های…