جستجوی برچسب

فرناز خیراندیش

بررسی فراوانی انگل بلاستوسیستیس هومینیس با استفاده از PCR

بررسی فراوانی انگل بلاستوسیستیس هومینیس با استفاده از PCR در بیماران اسهالی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان خرم‌آباد، استان لرستان محسن اکبری، ابراهیم بادپروا، فرناز خیراندیش*2 - گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد واحد قم  2- گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد *نویسنده مسئول:…
rtp live gacor