جستجوی برچسب

تشخیص سرولوژیک توکسوپلاسما

تشخیص سرولوژیک توکسوپلاسموزیس (1)

مروری بر روش‌های تشخیص سرولوژیک بیماری توکسوپلاسموزیس اسماعیل عباسی، پیمان خضری، شهرام خادم وطن 1: گروه انگل‌شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران 2: گروه انگل‌شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران 3: دانشيار، گروه انگل‌شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران نویسنده…
rtp live gacor