جستجوی برچسب

تریکوفیتون

میکوزهای پوستی (5)

میکوزهای پوستی بخش پنجم دکتر محمد قهری www.ghahri.ir ویژگی‌های گونه‌های مهم درماتوفیت‌ها   (ادامه)   تریکوفیتون منتاگروفیتس تریکوفیتون منتاگروفیتس دارای دو فرم مشخص آنتروپوفیلیک و زوفیلیک است. Trichophytonmentagrophytes var interdigitale آنتروپوفیلیک و T. mentagrophytes var mentagrophytes واریته‌ی حیوان‌دوست است.…

میکوزهای پوستی (4)

میکوزهای پوستی بخش چهارم دکتر محمد قهری www.ghahri.ir ویژگی‌های گونه‌های مهم درماتوفیت‌ها درماتوفیت‌ها بر طبق خصوصیات مرفولوژیک ماکروکونیدی آنها به ۳ گروه به اسامی تریکوفیتون/ میکروسپوروم/ و اپیدرموفیتون طبقه‌بندی می‌شوند. در این سه گروه ویژگی‌های ۹ گونه‌ای که به‌طور معمول از ضایعات کچلی جدا می‌شوند مورد بررسی قرار…
situs slot gacor