شاخص PGA Index) PGA)

شاخص  PGA Index) PGA)

 مراد رستمي كارشناس ارشد بيوشيمي باليني، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

 

تشخیص قطعی فیروز و یا نکروز و التهاب کبد، بیوپسی کبد می‌باشد. به علت مرگ و میر ناشی از خونریزی در روش تهاجمی بیوپسی و مشکلات ناشی از نمونه برداری در این روش، تلاش بر آن بوده و هست که پیگیری این بیماری‌ها با استفاده از بررسی مقادیر آنالیت‌های مختلف در سرم بیماران انجام شود.

یکی از این روش‌های غیر تهاجمی، بررسی شاخص PGA بوده که شامل مجموع نمرات حاصل از نتایج 3 آزمایش زمان پروترومبین (PT)، گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) و آپولیپوپروتئین A1  (Apo A-1) می‌باشد. برای هر کدام از این آنالیت‌ها، محدوده نمرات صفر تا 4 در نظر گرفته شده است که متناسب با افزایش شدت آسیب کبدی ایجاد شده و افزایش شدت بیماری، نمره هر آنالیت نیز همان طور که در جدول زیر نشان شده است، افزایش می‌یابد.

برای Apo A-1، افزایش شدت بیماری، مرتبط با کاهش غلظت این پروتئین در سرم است. در نهایت، مجموع 3 نمره حاصل از آزمایش‌های PT، GGT و Apo A-1 با هم جمع شده و بدین ترتیب، شاخصی از میزان فیبروز کبدی و شدت سیروز، به دست می‌دهد.

نشان داده شده است که در بیماران با بیماری کبدی ناشی از مصرف الکل، شاخص PGA کمتر از 6 می‌تواند با احتمال 90%، وجود سیروز را رد نماید.

در یک مطالعه دیگر نیز نشان داده شده است که شاخص PGA دارای حساسیت و اختصاصیت به ترتیب، 91% و 81% می‌باشد.

جدول ارتباط بین نتایج حاصل از آزمایش‌های PT، GGT و Apo A-1 با نمرات هر کدام از آنها

نمره نتیجه آزمایش نام آزمایش
0 80 ≤ درصد فعالیت زمان پروترومبین (PT)
1 79- 70
2 69- 60
3 59- 50
4 50 >
0 20 > گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)
1 49-20
2 99- 50
3 199- 100
4 200 ≤
0 200 ≤ آپولیپوپروتئین A1

(Apo A-I)

1 199- 175
2 174- 150
3 149- 125
4 125 >

شاخص‌های AAR، PGGA، FFI، APRI، API، CDS، Forn، شاخص فیبروبلاست و اکتی‌تست و مقدار سرمی پروپپتید پروکلاژن نوع III (PIIIP)، جزء سایر شاخص‌های پیشگویی کننده فیبروز کبدی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کبدی می‌باشند.

:References

1- Henry J.B. Henrys Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 2007; Twenty-First Edition

2- Gleeson D., Jones J.S., McFarlane E. et al. Severity of alchol dependence in decompensated alcholic liver disease: comparision with heavy drinkers without liver disease and relationship to family drinking history. Alchol and Alcholism. 2009: 44(4); 392-397

3- Lee H.H, Seo Y.S., Um S.H. et al. Usefulness on non invasive markers for predicting fibrosis in patients with chronic liver disease. 2010; 25: 67-74

گاما گلوتامیل ترانسفراز (Gamma Glutamyl transferase; GGT; c)

برای دانلود پی دی اف بروی لینک زیر کلیک کنید

پاسخی قرار دهید

ایمیل شما هنوز ثبت نشده است.

slot gacor 2023