بررسی میزان فراوانی موارد کشت خون مثبت در اطفال مبتلا به سپسیس در بیمارستان بوعلی از سال 1390 تا1393

بررسی میزان فراوانی موارد کشت خون مثبت در اطفال مبتلا به سپسیس در بیمارستان بوعلی از سال 1390 تا1393

دکتر مرجان محمدنوری

محمدنوری م، پزشک متخصص بیماری‌های کودکان، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 

 چکیده:

مقدمه: عفونت‌های باکتریال هنوز یکی از شایع‌ترین علل مرگ‌ومیر در کودکان زیر 5 سال می‌باشد، در بعضی مناطق تا 10% مرگ مادران و 26% مرگ‌ومیر کودکان ناشی از سپسیس است. این مطالعه به منظور بررسی میزان فراوانی موارد کشت خون مثبت در اطفال مبتلا به سپسیس در بیمارستان بوعلی از سال 1390 تا1393 انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی– تحلیلی مقطعی بر روی 204 کودک مبتلا به سپسیس در بیمارستان بوعلی تهران از سال 1390 تا 1393 انجام شده است.

نتایج: نتایج نشان داد که کشت خون در 12 مورد (5/9% ) مثبت بود که در 42% از موارد جرم به دست آمده سودوموناس، در 50% انتروباکتر و در 8% از موارد نیز E.Coli  بود.

استنتاج: در مجموع چنین استنباط می‌شود که درمان Empiric که معمولاً در کودکان مشکوک به سپسیس انجام می‌شود، اقدامی منطقی است چرا که حتی در صورت انجام کشت خون، تنها 6 نفر از هر 100کودک، کشت خون مثبت خواهند داشت.

مقدمه

سپسیس مهم‌ترین و شایع‌ترین علت مورتالیتی و موربیدیتی در نوزادان، شیرخواران و کودکان است. در برخی مناطق تا 10% مرگ مادران و 26% مرگ کودکان به علت سپسیس می‌باشد.

تشخیص و درمان به موقع سپسیس برای کاهش مرگ‌ومیر در کودکان بسیار مهم است. معمول‌ترین روش تشخیص سپسیس، کشت خون می‌باشد، لذا در این مطالعه، تعداد موارد کشت خون مثبت در کودکان مبتلا به سپسیس بستری در بیمارستان بوعلی تهران را از سال 1390 تا 1393 بررسی نمودیم.

مواد وروش‌ها:

این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی– تحلیلی مقطعی برروی 204 کودک مبتلا به سپسیس در بیمارستان بوعلی تهران از سال 1390 تا 1393 انجام شده است.

متغیرها در این مطالعه عبارت بودند از:

 • سن
 • جنس
 • علائم بالینی (تب، هیپوترمی، بی‌حالی، بی‌اشتهایی، استفراغ مکرر، سیانوز، آپنه، تاکی‌پنه، پتشی‌، پورپورا، شوک)
 • علائم آزمایشگاهی (آنمی، ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، لکوسیتوز، افزایش CRP، افزایشESR بالای 30)
 • نتایج اسمیر و کشت ادرار
 • خون
 • CSF

پس از جمع‌آوری اطلاعات و آنالیز آنها با نرم‌افزار SPSS و P Value = 0.05 نتایج زیر حاصل شد:.

 نتایج

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که میانگین سنی 1.8 ماه بود، 115 پسر (56/4%) و 86 دختر (43/6%)، 48% با تب، 5/9% با هیپوترمی، 43% با بیحالی‌، 49/5% با بی‌اشتهایی، 32/8% با استفراغ، 16/7% با سیانوز، 5/9% با آپنه، 11/8% با تاکی‌پنه، 6/4% با پورپورا، 2% با شوک، 9/8% با آنمی، 3/9% با ترومبوسیتوپنی، 16/2% با لکوسیتوز، 13/2% با CRP  بالا، 10/8% با ESR بالاتر از 30، آنالیز ادرار غیرطبیعی در 17/2% و آنالیز CSF غیرطبیعی در 3/9%، کشت خون مثبت در 12 مورد (5/9%) مشاهده شد که Pseudomonas  در 42% بیماران، Enterobacter در 50% موارد و E. Coli  در 8% موارد بود.

%8/8 کودکان بدون استفراغ و 0% با استفراغ کشت خون مثبت داشتند (p=0.013).

 استنتاج

در مطالعه مشابهی در مشهد در 2010، از 1341 بیمار، 202 نفر (15%) کشت خون مثبت داشتند و بیشترین جرم آنان گرم مثبت بود. در مطالعه دیگری در تونس در 2011، بیشترین جرم، گرم منفی‌ها بودند، مشابه مطالعه ما. و در مطالعه‌ای در آمریکا در 2010، شایع‌ترین جرم  Pseudomonas بود، مشابه مطالعه ما.

در مجموع چنین استنباط می‌شود که درمان Empiric که معمولاً در کودکان مشکوک به سپسیس انجام می‌شود، اقدامی منطقی است چرا که حتی در صورت انجام کشت خون، تنها 6 نفر از هر 100کودک، کشت خون مثبت خواهند داشت.

تشکر

با تشکر و سپاس از ریاست بیمارستان بوعلی و مسئولین محترم مرکز که صمیمانه با من همکاری نمودند.

 مراجع

 1. Klein JO , Mercy SM., “ Bacterial sepsis and meningitis .” “ Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant.” 9th ed . 2014: 835 – 78.
 2. McKenna DS, Iams JD . “ Group B streptococcal infections.” In Seminars in Perinatology . Vol 102. 2012: 267 – 76 .
 3. Ng PC, Li K, Leung TF. “Early prediction of sepsis-induced disseminated intravascular coagulation with interleukin – 10 , interleukin –6, & RANTES in preterm infants “. Clin Chem. Jun 2014;52(6):1181-9.
 4. Saez X , McCracken GH.” Clinical Pharmacology of Antibacterial Agents “ In : “Infectious Diseases of the Fetus & Newborn Infant “ 6th ed. 2013:1294-327.
 5. Takemoto CK, Hoddings JH, Kraus DM.”Pediatric Dosage Handbook.” 5th ed. 2012
 6. Tausch WH, Ballard RA , Avery.”Schaffer & Avery’s Diseases of the Newborn.” 8th ed. 2013: 435-52,490-512.
 7. Naderi-Nasab M, Farhat A, Tajzadeh P, Soroush S , Amiri M.” Study of the bacterial agents in nosocomial and acquired infections based on the blood cultures in neonatal intensive care unit of a hospital, north easth of Iran”. Saudi Med J. 2012;48:723-6.
 8. Ben Jaballah N, Bouziri A, Kchaou W, et al. “Epidemiology nosocomial bacterial infections in a neonatal and pediatric Tunisian intensive care unit”. 2011; 38: 379-85
 9. Karlowics MG, Buescher ES, Surka AE. “Fulminant late-onset sepsis in a neonatal intensive care unit”, 2011, “ and the impact of avoiding empiric vancomycin therapy .” Pediatrics 2013;112:1387-90.

برای دانلود فایل pdf  بر روی لینک زیر کلیک کنید

پاسخی قرار دهید

ایمیل شما هنوز ثبت نشده است.

slot gacor