یک بیومارکر جدید و ساده برای سرطان کولورکتال

یک بیومارکر جدید و ساده برای سرطان کولورکتال

دکتر حمیدرضا هجرانی، دکترای علوم آزمایشگاهی

 

دیس‌بیوز (dysbiosis= ناترازی همزیستی) میکروب‌های روده به ایجاد سرطان کولورکتال (CRC) کمک می‌کند. در این مطالعه وفور نسبی (Fn) fusobacterium nucleatum، (Fp) faecalibacterium prausnitzii، (Bb) bifididobacterium و (Lb) lactobacillus را در نمونه مدفوع دو مطالعه هم‌گروه مشتمل بر 903 نفر به‌وسیله PCR بررسی کردیم. عملکرد تشخیصی نسبت‌های این میکروب‌ها را بررسی و صحه‌گذاری نموده و نیز اثر آنتاگونیستی Fn را علیه سه سوش معرف ارزیابی نمودیم.

نتایج: نسبت باکتری Fn به Bb (Fn/Bb) دارای حساسیت 84/6% و ویژگی 92/3% در شناسایی CRC است. ترکیب نسبت Fn/Bb و Fn/Fp ارزش تشخیصی را افزایش می‌دهد، علاوه بر این در شناسایی مرحله یک سرطان کولورکتال ترکیب Fn/Bb و Fn/Fp دارای ویژگی 60% و حساسیت 90% است. در مبتلایان CRC مقدار Fn نسبت معکوس با Fp دارد. عملکرد تشخیص CRC در صحه‌گذاری گروه دوم تأیید گردید. سوپرناتانت کشت Fn اثر باکتریسیدال قوی علیه سوش‌های پروبیوتیک Fp و Bb را نشان داد.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که Fn می‌تواند با ترشح مواد آنتاگونیستی قوی علیه پروبیوتیک‌ها نقش مخربی در همزیستی باکتری‌های روده‌ای داشته باشد، علاوه بر این نسبت Fn به Fp و Bb می‌تواند یک بیومارکر ارزشمند در تشخیص CRC باشد.

 

سرطان کولورکتال یک بیماری کشنده است که وقوع آن در ده‌های اخیر افزایش یافته و فشار زیادی را به سیستم‌های بهداشتی در سراسر جهان تحمیل کرده است. شواهد زیادی در دست است که به هم خوردن تعادل باکتری‌های روده‌ای که موجب عدم تعادل بین باکتری‌های مفید و مضر می‌گردد با CRC ارتباط دارد. اخیراً مطالعات متعددی نشان داده‌اند که باکتری‌های متعددی در روده در ایجاد سرطان کولورکتال نقش ایفا می‌کنند. Fn یک باکتری بی‌هوازی کامنسال و فرصت‌طلب است که در گذشته ارتباط آن با عفونت‌های دندان و آپاندیسیت به اثبات رسیده بود. مطالعه فعلی ما نشان می‌دهد که Fn یک بی‌هوازی اختیاری داخل سلولی است که می‌تواند داخل ماکروفاژ تکثیر شود و به حیات خود ادامه دهد. Fn به‌عنوان یک باکتری مضر شناخته می‌شود چراکه در بافت‌های سرطان کولورکتال به میزان بالایی مشاهده می‌گردد. مطالعات متعددی نشان می‌دهند که در نمونه بافتی و مدفوع مبتلایان به CRC میزان این باکتری افزایش نشان می‌دهد و مشاهده شده که سنجش Fn DNA و یا آنتی‌بادی ضد Fn در سرم فرد می‌تواند به لحاظ تشخیصی به شناسایی CRC کمک کند. سنجش DNA باکتری در مدفوع و یا آزمایش سرولوژیک عفونت آن یک راه ساده و غیرتهاجمی برای تشخیص و غربال CRC پیش روی می‌نهد.

باکتری‌های مفید لاکتوباسیل (Lb) و بیفیدوباکتریوم (Bb) که به‌عنوان پروبیوتیک در انسان استفاده می‌شوند در مدل‌های حیوانی اثرات ضدسرطانی از خود نشان داده‌اند. (Fp) یک بی‌هوازی کامنسال است که اثرات ضدالتهابی دارد. یافته‌های جدید نشان می‌دهند که استفاده از (Fp) به‌عنوان پروبیوتیک می‌تواند راهکار امیدوارکننده‌ای در مقابله با کولیت و CRC باشد. تجویز خوراکی پروبیوتیک باعث مهار گسترش ضایعات پیش‌سرطانی کولورکتال می‌گردد، مع‌الوصف هنوز مطالعات اپیدمیولوژیک متعدد در انسان شواهد کافی برای مؤثر بودن مصرف لبنیات تخمیرشده در کاهش ریسک CRC ارائه نکرده‌اند. این نتایج نشان می‌دهند که هنوز مکانیسم‌های ناشناخته و پیچیده‌ا‌ی در تعامل باکتری‌ها وجود دارند که باید با تحقیقات بیشتر شناسایی شوند.

افزایش Fn و کاهش پروبیوتیک‌ها در مخاط روده و یا مدفوع در مدل‌های حیوانی CRC و نیز بیماران انسانی مدت‌هاست که مورد شناسایی واقع شده است. مطالعات اولیه مربوط به microbiota دهانی نشان می‌دهند که تعامل آنتاگونیستی بین Fn و Bb با سایر باکتری‌های دهان وجود دارد ولی نقش تعامل گونه‌های مختلف باکتری‌ها در ایجاد تومور و سرطان کولورکتال همچنان ناشناخته مانده و همکاری یا ضدیت Fn و باکتری‌های روده‌ای باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

در مطالعه فعلی، ما وضعیت حضور Fn و چند پروبیوتیک را در مدفوع مبتلایان به سرطان کولورکتال و گروه شاهد سالم بررسی کردیم و هدف این بود که ببینیم نسبت Fn را به پروبیوتیک‌ها می‌توان به‌عنوان یک بیومارکر تشخیصی در CRC به کار گرفت یا نه. تکنیک PCR کمّی (qPCR) را جهت بررسی DNA باکتری‌ها به کار گرفتیم. همچنین فعالیت باکتریسیدال Fn را علیه پروبیوتیک‌ها و پدیده کاهش پروبیوتیک‌ها در بیماران CRC را مطالعه نمودیم.

 

انتخاب نمونه‌ها و بیماران

Cohort I. نمونه مدفوع 215 بیمار مبتلا به CRC، 100 بیمار که سرطان در غیر از دستگاه گوارش داشتند (NGC) و 156 فرد کنترل سالم (HC) جمع‌آوری گردید. گروه NGC شامل 36 فرد مبتلا به سرطان سینه و 64 فرد مبتلا به سرطان ریه بودند. همچنین نمونه مدفوع 178 بیمار که بیماری‌های خوش‌خیم کولون (BCD) (78 مورد پولیپ آدنوماتوز و 100 مورد بیماری التهابی روده) را قبل از درمان جمع‌آوری نمودیم.

Cohort II. نمونه مدفوع 152 بیمار مبتلا به CRC و 102 کنترل سالم (HCs) جمع‌آوری گردید.

در خصوص بیماران سرطانی تمامی تشخیص‌ها بر مبنای مطالعه بافتی بعمل آمد و نمونه مدفوع قبل از برداشتن تومور جمع‌آوری شد. اگر کسی در سه ماه اخیر آنتی‌بیوتیک مصرف کرده بود از مطالعه کنار گذاشته شد. مرحله‌بندی CRC بر مبنای سیستم TNM انجام شد. بیماری‌های خوش‌خیم کولون (BCD) بر اساس خصوصیات استاندارد اندوسکوپی، بافت‌شناسی و رادیولوژی شناسایی شده بودند. رضایت‌نامه کتبی از بیماران گرفته شد و نیز از کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان گوانگجو مجوز لازم دریافت گردید.

ژن هدف میکروبیوم (Universal 16s rDNA) به روش RTqPCR مورد بررسی قرار گرفت. با تهیه سوپر‌ناتنت تهیه‌شده از کشت باکتری و فیلتر کردن آن اثرات آنتاگونیستی آن با پروبیوتیک‌ها بررسی گردید و درنهایت مطالعات آماری با نرم‌افزار SPSS 16.0 بعمل آمد.

 

نتایج:

نتایج بررسی میکروبی در گروه CRC (20= n) و گروه کنترل (20= n) نشان می‌داد که در گروه CRC  کاهش Fp و Bb همراه با  افزایش Fn بود (شکل 1).

 سرطان کولورکتال

برای تأیید بیشتر اندیکاتورهای دیسبیوز مدفوع مرتبط با CRC حضور Fn، Fp، Bb و Lb در نمونه‌های مدفوع (649= n) گروه I با تکنیک qPCR بررسی شد.

همان‌گونه که در شکل 1A، مشاهده می‌شود حضور نسبی Fn در مبتلایان به CRC به‌طور چشمگیری نسبت به گروه کنترل سالم، گروه کنترل NGC و گروه کنترل BCD بالاتر است. درحالی‌که حضور نسبی Bb و Fb در مبتلایان به CRC در مقایسه با گروه کنترل سالم و گروه کنترل NGC پایین‌تر است، ولی در مقایسه با گروه کنترل BCD این‌گونه نیست (Fig.1 B,C).

هیچ اختلاف مشهودی به لحاظ وجود Lbبین گروه مبتلایان به CRC و سه گروه کنترل مشاهده نمی‌شود، (علاوه بر این نسبت Fn به Fp در مبتلایان به سرطان کولورکتال به‌طور چشمگیری از گروه کنترل سالم و گروه کنترل NGC بیشتر است ولی در گروه کنترل خوش‌خیم این‌گونه نیست. همچنین نسبت Fn به Fb در گروه CRC نسبت به گروه‌های کنترل سه‌گانه بیشتر است.

در مرحله یک سرطان کولورکتال در مقایسه با گروه کنترل (HC) هم Fn/Fp و هم Fn/Bb نسبت بالاتری داشتند ولی مقدار Fp پایین‌تر بود ولی نسبت Fn یا Bb به‌تنهایی تفاوت معناداری در مرحله CRC I با ناقلین سالم نداشت. این نتایج به پتانسیل نسبت باکتری‌ها در افتراق CRC و گروه کنترل دلالت دارند.

 

ارزش تشخیصی نسبت میکروبی مدفوع (Fn/Fp و Fn/Bb) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

نسبت Fn/Bb در مقایسه با معیار خود Fn به‌تنهایی حساسیت، ویژگی، PPV و NPV بالاتری در شناسایی CRC دارد. همچنین نسبت Fn/Fp دارای حساسیت عالی (94/5%) و ویژگی (71/28%) جهت تشخیص CRC از HCS است. ترکیب دو نسبت Fn/Bbو Fn/Fp در مقایسه با ترکیب سه باکتری Fn، Bb وFp  ارزش تشخیصی بالاتری دارند. این داده‌ها نشان می‌دهند که نسبت Fn به پروبیوتیک‌ها (و نه Fn به‌تنهایی) دارای قابلیت تشخیصی خوب جهت CRC است و ترکیب نسبت Fn/Bb و Fb/Fn باعث افزایش ارزش تشخیصی و غربالگری CRC می‌شود.

 

ارزش تشخیص زودهنگام نسبت‌های میکروبی مدفوع (Fn/Fp و Fn/Bb) در بیماران CRC

عملکرد معرف‌های میکربی مدفوع در تشخیص زودهنگام CRC در 97 بیمار مراحل اولیه CRC (38 نفر stage I و 59 نفر stage II) مورد بررسی قرار گرفت.

سرطان کولورکتال

یافته‌های بدست آمده نشان می‌دهند که استفاده از نسبت Fn/Bb و Fn/Fp حساسیت تشخیصی در مراحل اولیه CRC را افزایش می‌دهد و ترکیب دو نسبت در غربالگری مراحل اولیه CRC ارزش تشخیصی بهتری دارد (شکل 3).

سرطان کولورکتال

 

ارتباط بین دیسبیوز میکروبی مدفوع و پارامترهای بالینی– پاتولوژی در CRC

مقدار  Fpو نسبت Fn/Fp با stage بیماری رابطه دارند ولی با سن، جنس، محل، تمایز بافتی، طبقه‌بندی T، متاستاز غدد لنفاوی و متاستاز دوردست بی‌ارتباط هستند. میزان Fn ارتباط قابل‌توجهی با طبقه‌بندی T دارد. این یافته‌ها نشان می‌دهند که افزایش Fn صرفاً با افزایش سایز تومور ارتباط دارد ولی کاهش Fp یا افزایش نسبت Fn/Fp با گسترش بالینی CRC در ارتباط است. نسبت Fn/Fpبا میزان CRP رابطه دارد ولی با سایر اندکس‌های بیوشیمیایی همچون گلوکز، چربی و تومورمارکرها (CA199 ,CEA) بی‌ارتباط است. این نتایج نشان می‌دهند که عدم تعادل بین Fn و Fp می‌تواند پاسخ‌های التهابی بیمار را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این میزان Bb و Fn/Bb ارتباط قابل‌توجهی با مثبت شدن تست گایاک (خون در مدفوع) دارد که می‌توان نتیجه گرفت عدم تعادل Fn و Bb می‌تواند منجر به خونریزی دستگاه گوارش گردد. در نهایت باید گفت وقتی‌که اثرات ضد التهابی پروبیوتیک‌ها توسط Fn صدمه می‌بینند، ممکن است سرطان کولورکتال ایجاد شود.

 

اعتباربخشی در یک گروه مستقل

عملکرد نسبت میکروبی، فراوانی نسبی Fn، Lb و Fpدر یک گروه مستقل مشتمل بر 1052 بیمار مبتلا به CRC و 102 کنترل سالم (HCS) مورد بررسی قرار گرفت. ارتباط سه میکروب با CRC مجدداً مورد تأیید واقع شد به این مفهوم که Fn افزایش و Bb و Fp در مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان دادند. در اینجا هم مانند گروه قبلی نسبت Fn/Bb و Fn/Fp در مقایسه با Fn(به‌تنهایی) عملکرد بهتری جهت تشخیص CRC نشان دادند. علاوه بر این Fn/Fp با CRP و مرحله بالینی نسبت داشتند که این نتایج هم با نتایج گروه اولیه در تفاهم بود.

در اینجا هم Fn/Bb و Fn/Fp عملکرد مشابهی با گروه اول در تشخیص مراحل اولیه CRC نشان دادند.

در مجموع این نتایج نشان دادند که نسبت‌های میکروبی در گروه‌های مختلف برای تشخیص CRC مفید هستند.

 

بررسی فعالیت باکتریسیدال Fn علیه Bb و Fp به‌صورت Invitro

برای سنجش فعالیت باکتریسیدال Fn علیه Bb و Fp در شرایط آزمایشگاهی، از مایع سوپرناتنت کشت Fn علیه Bb و Fp استفاده شد.

نتایج بررسی نشان داد که در شرایط آزمایشگاهی اثرات باکتریسیدال Fn بر روی Fp و B.lactis بیشتر از اثرات آن بر روی L.rhamnosus است و به همین دلیل است که نسبت Fn/Bb و Fn/Fp در CRC افزایش می‌یابد.

سرطان کولورکتال

بحث:

دیسبیوز میکروب‌های روده‌ای با اختلالات متعددی از جمله بیماری‌های التهابی روده و CRC در ارتباط هستند. آزمایش‌های ما نشان دادند که در مدفوع بیماران CRC مقدار فوزوباکتریوم افزایش و پروبیوتیک‌های Fb و Bb کاهش می‌یابند که این نتایج دلالت بر تعاملات احتمالی بین این‌گونه‌ها دارد، علاوه بر این فعالیت باکتریسیدال قوی Fn را علیه بعضی پروبیوتیک‌ها نشان دادیم. مطالعات قبلی نیز نشان داده بودند که Fn اثرات آنتاگونیستی علیه بیشتر بی‌هوازی‌های دهان دارد که این اثر ناشی از ترشح ماده‌ای شبیه باکتریوسین است، علاوه بر این مشخص شده که سوپرناتنت Fn علیه سوش‌های Lb اثر مهاری دارد، این در حالی است که خود Lb علیه باکتری‌های گرم منفی روده‌ای اثرات مهاری بسیار قوی اعمال می‌کند. این نتایج حاکی از این است که Fn دارای اثرات آنتاگونیستی علیه اکثر پروبیوتیک‌ها است.

سرطان کولورکتال

تنوع باکتری‌ها از ابتدا تا انتهای دستگاه گوارش فرق می‌کند؛ جالب است که اثرات آنتاگونیستی Fn بر روی جنس لاکتوباسیل‌ها که در روده کوچک هستند کم بوده اما بر روی Bb و Fp که بیشتر ساکن روده بزرگ هستند، زیاد است. بر اساس این نتایج Fn که ساکن کولون و رکتوم است به‌طور انتخابی برخی میکروب‌های روده بزرگ را مهار می‌کند.

اکنون به‌خوبی مشخص شده که عفونت مزمن می‌تواند به شروع ایجاد تومور و پیشرفت آن کمک کند. فوزوباکتریوم به‌عنوان میکروبی که می‌تواند ایجاد التهاب کند شناخته شده است و در بیماران BCD با وفور بیشتر یافت می‌شود. Fp که یکی از باکتری‌های عمده ساکن در روده انسان است می‌تواند با اثرات ضدالتهابی خود به سلامت روده کمک کند. Fn اثرات آنتاگونیستی قوی علیه Fp دارد و لذا معقول است که در CRC رابطه معکوس قابل‌توجهی بین Fn و Fp باشد. این نتایج نشان می‌دهند که مهار اثرات ضدالتهابی پروبیوتیک‌ها دلیل دیگری برای نقش Fn در سرطان کولورکتال است.

غربالگری زودهنگام CRC امکان مقابله و کنترل بیماری و کاهش بار جهانی مرگ‌ومیر آن را فراهم می‌سازد. در حال حاضر حضور بیش از حد Fn در مدفوع به عوان یک عامل خطر در جهت تبدیل آدنوما به سرطان محسوب می‌گردد. یک مطالعه جدید نشان داده است که تعیین مقدار Fn در مدفوع با روش qPCR می‌تواند CRC را از گروه کنترل با حساسیت 77/7% و ویژگی 79/5% متمایز کند. مطالعه ما هم با حساسیت 75/24% و ویژگی 80%، نتایج نزدیکی با آن مطالعه داشت. علاوه بر این مطالعه آنها نشان داد که استفاده از پنل 4 باکتری تنها مقدار کمی ویژگی را افزایش می‌دهد، درحالی‌که حساسیت در همان حد باقی می‌ماند. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که استفاده از Fn (به‌تنهایی) در افتراق آدنوم پیشرفته از گروه کنترل سالم دارای ویژگی خوب (87%) و حساسیت پایین (32/7%) است. اگرچه بیومارکرهای میکروبی متعددی در ارتباط با CRC مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، برخی مطالعات نشان می‌دهند که تنها یک ترکیب باکتریایی نمی‌تواند قابلیت تشخیصی را افزایش دهد. اطلاعات بدست آمده از qPCR در مطالعه ما دلگرم‌کننده است و نشان می‌دهد که در بیماران CRC مقدار Fn افزایش و مقدار Fp و Bb کاهش می‌یابد و نسبت افزایش و کاهش  Fn/Bb دارای حساسیت 84/62% و ویژگی 92/31% است. در حال حاضر در چین آزمایش ژن  Plasing methylated septin 9 جهت شناسایی CRC استفاده می‌شود که حساسیت آن 74/7% و ویژگی آن 84/7% است. نسبت Fn/Bb دارای حساسیت 75% و ویژگی 81/9% جهت تشخیص مرحله یک CRC است. این نتایج نشان می‌دهند که نسبت باکتری‌ها دارای کارایی تشخیصی برای غربالگری زودهنگام CRC بوده و نسبت Fn به پروبیوتیک‌ها یک روش نویدبخش کمی برای ارزیابی عدم تعادل میکروبی در بیماران CRC است.

به‌طور خلاصه Fn دارای اثرات آنتاگونیستیک بر روی پروبیوتیک‌ها بوده و در ترکیب گونه‌های مختلف میکروبی در روده بزرگ نقش دارد. پروتئین خارج سلولی که توسط  Fn ترشح می‌شود اثر باکتریواستاتیک قوی بر روی پروبیوتیک‌های Fp، Bb و Lb دارد. نسبت Fn به Bb در نمونه مدفوع بیماران CRC در مقایسه با گروه کنترل سالم و گروه BCD به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بالاتر است و این بیانگر حساسیت و ویژگی بالای Fn/Bb در تشخیص زودهنگام CRC است. درنهایت ترکیب Fn/Bb و Fn/Fp حساسیت و ویژگی بالاتری در شناسایی مرحله اول CRC دارد. با در نظر گرفتن جمیع جهات واضح است که ترکیب Fn/Bb و Fn/Fp این قابلیت را دارد که به‌عنوان یک بیومارکر غربالی غیرتهاجمی در شناسایی زودهنگام CRC مورد استفاده واقع شود. توسعه راهکارهای تشخیصی مبتنی بر نسبت‌های میکروبی در مطالعات اپیدمیولوژیک آینده‌نگر و غربالگری‌های وسیع سرطان کولوکتال ارزشمند خواهد بود.

این مقاله ترجمه خلاصه‌شده‌ای است از:

A Simple and Novel Fecal Biomarker for Colorectal Cancer: Ratio of Fusobacterium Nucleatum to Probiotics Populations, Based on Their Antagonistic Effect

Clinical Chemistry 64:9

1327–1337 (2018)

منابع:

 1. Levin B, Lieberman DA, McFarland B, Andrews KS,

Brooks D, Bond J, et al. Screening and surveillance for

the early detection of colorectal cancer and adenomatous

polyps, 2008: a joint guideline from the American

Cancer Society, the US Multi-Society Task Force on Colorectal

Cancer, and the American College of Radiology.

Gastroenterology 2008;134:1570 –95.

 1. WuN, Yang X, Zhang R, Li J, Xiao X, Hu Y, et al. Dysbiosis

signature of fecal microbiota in colorectal cancer patients.

Microb Ecol 2013;66:462–70.

 1. Ahn J, Sinha R, Pei Z, Dominianni C, Wu J, Shi J, et al.

Human gut microbiome and risk for colorectal cancer.

J Natl Cancer Inst 2013;105:1907–11.

 1. Bullman S, Pedamallu CS, Sicinska E, Clancy TE, Zhang

X, Cai D, et al. Analysis of Fusobacterium persistence

and antibiotic response in colorectal cancer. Science

2017;358(6369):1443– 8.

 1. Castellarin M, Warren RL, Freeman JD, Dreolini L, Krzywinski

M, Strauss J, et al. Fusobacterium nucleatum infection

is prevalent in human colorectal carcinoma. Genome

Res 2012;22:299 –306.

 1. Dejea CM, Fathi P, Craig JM, Boleij A, Taddese R, Geis

AL, et al. Patients with familial adenomatous polyposis

harbor colonic biofilms containing tumorigenic bacteria.

Science 2018;359(6375):592–7.

 1. Signat B, Roques C, Poulet P, Duffaut D. Fusobacterium

nucleatum in periodontal health and disease. Curr Issues

Mol Biol 2011;13:25–36.

 1. Xue Y, Xiao H, Guo S, Xu B, Liao Y, Wu Y, Zhang G. Indoleamine

2,3-dioxygenase expression regulates the

survival and proliferation of Fusobacterium nucleatum

in THP-1-derived macrophages. Cell Death Dis 2018;9:

355.

 1. Kostic AD, Gevers D, Pedamallu CS, Michaud M, Duke F,

Earl AM, et al. Genomic analysis identifies association of

Fusobacterium with colorectal carcinoma. Genome Res

2012;22:292– 8.

 1. Gao Z, Guo B, Gao R, Zhu Q, Qin H. Microbiota disbiosis

is associated with colorectal cancer. Front Microbiol

2015;6:20.

 1. Yu J, Feng Q, Wong SH, Zhang D, Liang QY, Qin Y, et al.

Metagenomic analysis of faecal microbiome as a tool

towards targeted non-invasive biomarkers for colorectal

cancer. Gut 2017;66:70 – 8.

 1. Wang HF, Li LF, Guo SH, Zeng QY, Ning F, Liu WL, Zhang
 2. Evaluation of antibody level against Fusobacterium

nucleatum in the serological diagnosis of colorectal

cancer. Sci Rep 2016;6:33440.

 1. Kahouli I, Tomaro-Duchesneau C, Prakash S. Probiotics

in colorectal cancer (CRC) with emphasis on mechanisms

of action and current perspectives. J Med Microbiol

2013;62:1107–23.

 1. Miquel S, Leclerc M, Martin R, Chain F, Lenoir M, Raguideau

S, et al. Identification of metabolic signatures

linked to anti-inflammatory effects of Faecalibacterium

prausnitzii. MBio 2015;6:e00300 –15.

 1. Sokol H, Pigneur B, Watterlot L, Lakhdari O, Bermudez-

Humaran LG, Gratadoux JJ, et al. Faecalibacterium

prausnitzii is an anti-inflammatory commensal bacterium

identified by gut microbiota analysis of Crohn disease

patients. Proc Natl Acad Sci 2008;105:16731– 6.

 1. Capurso G, Marignani M, Delle Fave G. Probiotics and

the incidence of colorectal cancer: when evidence is not

evident. Dig Liver Dis 2006;38 Suppl 2:S277– 82.

 1. Nolfo F, Rametta S, Marventano S, Grosso G, Mistretta

A, Drago F, et al. Pharmacological and dietary prevention

for colorectal cancer. BMC Surg 2013;13 Suppl

2:S16.

 1. Mueller S, Saunier K, Hanisch C, Norin E, Alm L, Midtvedt

T, et al. Differences in fecal microbiota in different

European study populations in relation to age, gender,

and country: a cross-sectional study. J Appl Microbiol

2006;72:1027–33.

 1. Akin H, Tozun N. Diet, microbiota, and colorectal cancer.

J Clin Gastroenterol 2014;48 Suppl 1:S67–9.

 1. Wong JM, de Souza R, Kendall CW, Emam A, Jenkins
 2. Colonic health: fermentation and short chain fatty

acids. J Clin Gastroenterol 2006;40:235– 43.

 1. Chen W, Liu F, Ling Z, Tong X, Xiang C. Human intestinal

lumen and mucosa-associated microbiota in

patients with colorectal cancer. PloS One 2012;7:

e39743.

 1. Okamoto AC, Gaetti-Jardim E, Jr., Cai S, Avila-Campos
 2. Influence of antimicrobial subinhibitory concentrations

on hemolytic activity and bacteriocin-like substances

in oral Fusobacterium nucleatum. New Microbiol

2000;23:137– 42.

 1. Frank DN, St Amand AL, Feldman RA, Boedeker EC, Harpaz

N, Pace NR. Molecular-phylogenetic characterization

of microbial community imbalances in human inflammatory

bowel diseases. Proc Natl Acad Sci 2007;

104:13780 –5.

 1. Manichanh C, Rigottier-Gois L, Bonnaud E, Gloux K, Pelletier

E, Frangeul L, et al. Reduced diversity of faecal

microbiota in Crohn’s disease revealed by a metagenomic

approach. Gut 2006;55:205–11.

 1. Sobhani I, Tap J, Roudot-Thoraval F, Roperch JP, Letulle

S, Langella P, et al. Microbial dysbiosis in colorectal cancer

(CRC) patients. PloS One 2011;6:e16393.

 1. Ribeiro-Ribas RN, de Carvalho MA, Vieira CA, Apolonio

AC, Magalhaes PP, Mendes EN, et al. Purification and

partial characterization of a bacteriocin produced by an

oral Fusobacterium nucleatum isolate. J Appl Microbiol

2009;107:699 –705.

 1. Testa MM, Ruiz de Valladares R, Benito de Cardenas IL.

Antagonistic interactions among Fusobacterium nucleatum

and Prevotella intermedia with oral lactobacilli.

Res Microbiol 2003;154:669 –75.

 1. Lievin-Le Moal V, Servin AL. Anti-infective activities

of lactobacillus strains in the human intestinal

microbiota: from probiotics to gastrointestinal anti-

infectious biotherapeutic agents. Clin Microbiol Rev

2014;27:167–99.

 1. Eckburg PB, Bik EM, Bernstein CN, Purdom E, Dethlefsen

L, Sargent M, et al. Diversity of the human intestinal

microbial flora. Science 2005;308:1635– 8.

 1. Maier E, Anderson RC, Roy NC. Understanding how

commensal obligate anaerobic bacteria regulate immune

functions in the large intestine. Nutrients 2014;

7:45–73.

 1. Moreira Junior G, Ribeiro Sobrinho AP, Bambirra BH,

Bambirra FH, Carvalho MA, Farias LM, et al. Synergistic

growth effect among bacteria recovered from root canal

infections. Braz J Microbiol 2011;42:973–9.

 1. Geng J, Fan H, Tang X, Zhai H, Zhang Z. Diversified pattern

of the human colorectal cancer microbiome. Gut

Pathog 2013;5:2.

 1. Liang Q, Chiu J, Chen Y, Huang Y, Higashimori A, Fang

J, et al. Fecal bacteria act as novel biomarkers for noninvasive

diagnosis of colorectal cancer. Clin Cancer Res

2017;23:2061–70.

 1. Wong SH, Kwong TNY, Chow TC, Luk AKC, Dai RZW,

Nakatsu G, et al. Quantitation of faecal Fusobacterium

improves faecal immunochemical test in detecting advanced

colorectal neoplasia. Gut 2017;66:1441– 48.

 1. Flanagan L, Schmid J, Ebert M, Soucek P, Kunicka T,

Liska V, et al. Fusobacterium nucleatum associates with

stages of colorectal neoplasia development, colorectal

cancer and disease outcome. Eur J Clin Microbiol Infect

Dis 2014;33:1381–90.

 1. Jin P, Kang Q, Wang X, Yang L, Yu Y, Li N, et al. Performance

of a second-generation methylated SEPT9 test in

detecting colorectal neoplasm. J Gastroen Hepatol

2015;30:830 –3.

خلاصه‌ای در مورد سرطان کولورکتال

مروری بر آزمایش میکروبیولوژیکی مدفوع

برای دانلود پی دی اف بر روی لینک زیر کلیک کنید

پاسخی قرار دهید

ایمیل شما هنوز ثبت نشده است.

2 دیدگاه
 1. شیرین فرساد گفته است

  این مقاله بسیار عالی و کاربردی بود

 2. شیرین فرساد گفته است

  این مقاله بسیار عالی و جامع بود

situs slot gacor