جستجوی برچسب

SSCP

تکنیک SSCP

تکنیک SSCP دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) تكنيكSCCP  براي اولين بار در سال 1989 توسط orita و همكارانش براي تعيين جهش‌ها و چند شكلي‌ها به‌كار رفت. عقيده بر اين است كه تعيين موتاسيون‌هاي…