جستجوی برچسب

SOP

راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون…

راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون شناسی علی‌اصغر صفری فرد، کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون   safarifardas@Gmail.com فصل نهم: میکروسکوپی میکروسکوپ مدرن یک وسیله واجب و حتمی در آزمایشگاه است و فهم تئوری اصول کارکرد آن دارای اهمیت فراوان می‌باشد. میکروسکوپ، دستگاهی…

راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون…

سازمان جهانی سلامت (WHO)   راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون شناسی  علی اصغر صفری فرد، کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون safarifardas@Gmail.com فصل هشتم: حجم سلول فشرده (میکروهماتوکریت) Packed Cell Volume   یک انتـــــهای لولـه موئـینه بـا خون پر شده، مســدود می‌گردد، سپس در…

راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون…

سازمان جهانی سلامت (WHO) راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون شناسی علی اصغر صفری فرد، کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون safarifardas@Gmail.com     فصل هفتم: اندازه‌گیری هموگلوبین   فرآورده رفرانس هموگلوبین سیانید Haemoglobincyanide (HiCN) در سال 1965 توسط ICSH…

راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون…

سازمان جهانی سلامت (WHO)   راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون شناسی   علی اصغر صفری فرد، کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون safarifardas@Gmail.com   فصل چهارم: گزارش نتایج عمومی تمام گزارش‌ها باید توسط فرد صاحب صلاحیت از کارکنان آزمایشگاه، اعتبار سنجی (validated)…

راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون…

  Blood Safety and Clinical Technology Guidelines on Standard Operating Procedures for Haemathology WHO, South-East Asia Region www.searo.who.int راهنمای تهیه دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد (SOP) برای آزمایشگاه خون شناسی فصل سوم: ایمنی آزمایشگاه علی اصغر صفری فرد، کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون…