جستجوی برچسب

SNP

تكنيك واكنش ‘‍‍5 نوكلئاز

تكنيك واكنش '‍‍5 نوكلئاز  دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) در اين تكنيك پس از مخلوط كردن نمونه و ديگر تركيبات واكنش، آزمايش در ميكروتيوب دربسته انجام شده و احتياجي به فرايندهاي بعد از PCR…

پلی‌مورفیسم‌های تک‌نوکلئوتیدی در درمان و تحقیقات سرطان

پلی‌مورفیسم‌های تک‌نوکلئوتیدی در درمان و تحقیقات سرطان  شیماسادات سیدموسوی1، سمانه دولت‌آبادی2 1: دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران 2: استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران نویسنده مسئول: شیماسادات سیدموسوی، آدرس ایمیل: shimamosavi785@gmail.com …