جستجوی برچسب

Shewanella oneidensis

ارتقاء صنعت برق به کمک باکتری Shewanella oneidensis

ارتقاء صنعت برق به کمک باکتری Shewanella oneidensis شاهین اسعدی و الهام علیزاده میلانی دانشجویان ژنتیک مولکولی- دکتر علی نظیرزاده متخصص ژنتیک- دکتر سعید اتحاد سیتولوژیست- دکتر مهدی داداشپور بیوتکنولوژیست- دکتر رقیه آل جعفر مایکولوژیست- دکتر لیلا نواپور باکتریولوژیست استفاده از جریان الکتریسیته جهت تولید برق و روشن ساختن…