جستجوی برچسب

RT-PCR

تكنيك Invader

تكنيك Invader دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) تکنیک Invader assay يك روش مناسب تعيين ژنوتيپ براي بررسي DNA ژنوميك مي‌باشد. علیرغم اینکه در اين تكنيك الزامي به تكثير قطعه موردنظر نيست (هرچند كه مي‌توان…

مقدمه‌ای بر تکنیک PCR در زمان واقعی و انواع آن

مقدمه‌ای بر تکنیک PCR در زمان واقعی و انواع آن دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (استاد دانشگاه) PCR در زمان واقعی آنالیز کمّی توالی اسید نوکلئیک در بسیاری از تحقیقات بیولوژیک نقش مهمی را بازی می‌کند. اندازه‌گیری بیان ژن به‌طور…

ارتباط آنالیز روتین خون و میزان نتایج منفی کاذب تست RT-PCR برای COVID-19…

ارتباط آنالیز روتین خون و  میزان نتایج منفی کاذب تست RT-PCR برای  COVID-19   دکتر سیدمهدی زرگریان چکیده: پیش‌زمینه: COVID-19 در حال حاضر یک بیماری پاندمیک است که بیش از ۲۱۰ کشور را در سراسر جهان درگیر کرده است و بیش از 2/5 میلیون نفر مبتلا و حدود ۲۰۰ هزار مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده است. شناسایی RNA ویروس از طریق RT-PCR، به…
rtp gacor