جستجوی برچسب

RPI

کم‌خونیMCV و RPI

تشخیص آزمایشگاهی کم‌خونی‌ها بر اساس MCV و RPI  دکتر حبیب‌اله گل‌افشان: هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز محمد اسماعیل خدمتی: کارشناس ارشد بیوشیمی دانشکده پیراپزشکی شیراز پریسا تندل:کارشناس ارشد خون‌شناسی دانشکده پیراپزشکی شیراز تشخیص اولیه کم‌خونی‌ها بر اساس اندکس تولید رتیکولوسیت RPI (Reticulocyte production index) و ☺ (MCV) روشی…
rtp live gacor