جستجوی برچسب

PTT

PTT و APTT

آشنایی با آزمایشهای انعقادی PTT & APTT حسین عبادی فرد- مجتبی خشوعی پاریزی- علی خوش نژاد دانشگاه علوم پزشکی قم  مقدمه آزمایشهای انعقادی PTT & APTT .  انعقاد خون به معنای منعقد و بسته شدن خون بعد از خونریزی بوده و در زبان انگلیسی به آن هموستاز Hemostats گویند. واکنش‌های انعقاد خون در زمان خونریزی در رگ‌های جراحت…
rtp gacor