جستجوی برچسب

POCT

چالش‌های عملی فراروی آزمایش در محل مراقبت

چالش‌های عملی فراروی آزمایش در محل مراقبت دکتر هادی محسنی واژگان کلیدی: POCT (point of care testing) انجام آزمایش در محل مراقبت (از بیمار) Laboratory accreditation اعتباربخشی آزمایشگاهی Medical directive دستور طبی Result documentation مستندسازی و ثبت نتایج EMR (electronic medical records) پرونده…

آزمایش‌های تشخیص بر بالین بیمار

آزمایش‌های تشخیص بر بالین بیمار Point of care testing مهدی صابونی: دکترای علوم آزمایشگاهی – آزمایشگاه مرجع سلامت  مقدمه تا چند دهه پیش، بیمار یا نمونه او حتماً باید به آزمایشگاه فرستاده می‌شد و ساعت‌ها و روزها طول می‌کشید تا نتایج به دست پزشک برسد و در این مدت مراقبت از بیمار می‌بایست بدون وجود اطلاعات موردنیاز پزشک ادامه پیدا کند.…
rtp gacor