جستجوی برچسب

Plantibody

Plantibody

تولید آنتی‌بادی با استفاده از گیاهان (Plantibody) آرزو گوهری شبگاه دانشجوی دکترای ایمونولوژی  چکیده از گذشته همواره استفاده از گیاهان به‌عنوان یک منبع دارویی موردتوجه بوده است. باگذشت زمان استفاده از گیاهان به‌عنوان یک منبع دارویی به سمت استفاده آن‌ها به‌عنوان یک میزبان برای تولید انواع واکسن‌ها و عوامل درمانی مانند مونوکلونال…
slot gacor 2023