جستجوی برچسب

PEGE

روش‌های ژنوتایپینگ

روش‌های ژنوتایپینگ دکتر میرنژاد در سالهای اخیر تکنیک‌های مولکولی یا ژنتیکی توجهات زیادی را برای بررسی‌های اپیدمیولوژیکی به خود معطوف کرده است. روشهای مختلف ژنوتایپینگ براساس آمپلی کردن یا نکردن اسید نوکلئیک و مراحل بعد از آمپلی کردن به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند. 1- روشهائی مانند RELP (Restriction Fragment Length Polymorphisms) و…
situs slot online gacor