جستجوی برچسب

Ozone

ضدعفونی‌سازی با استفاده از  UV و Ozone

ضدعفونی‌سازی با استفاده از  UV و Ozone واحد تحقیق و توسعه نانو ویو UV و طیف طول‌‌موج‌های آن: نور فرابنفش (Ultra Violet) که به اختصار به آن UV گفته می‌شود، موجی است که در گستره امواج الکترومغناطیس است و طول‌موج آن در محدوده 100 الی 400 نانومتر بوده که در طیف امواج الکترومغناطیس، بعد از نور مرئی و قبل از پرتو X قرار دارد. طیف…