جستجوی برچسب

Omics

microRNA و سرطان (4)

microRNA و سرطان  (بخش چهارم)   زهرا اصغری لالمی (دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی)   microRNA ابزاری برای شناسایی و تشخیص سرطان تکنولوژی "Omics" شناسایی و درمان سرطان را به میزان زیادی تسهیل کرده است. ریزآرایه‌هایmicroRNA می‌توانند بیان چند صد ژن را در یک نمونه‌ی بافتی از طریق هیبریداسیون microRNAها با توالی‌های هدف نشان‌دارشده شناسایی