جستجوی برچسب

nrbc در لام خون محیطی

گستره خون محیطی و شمارش افتراقی

گستره محیطی و شمارش افتراقی دكتر حبيب‌ا... گل افشان گستره خون محیطی و شمارش افتراقی . نمونه مربوط به آزمایش CBC یا هموگرام در لوله‌های با سرپوش ارغوانی (Lavender) حاوی K2EDTA یا Na2EDTA و یا K3EDTA به آزمایشگاه ارسال می‌شود. تهیه اسلاید در 2 تا 3 ساعت پس از نمونه‌گیری کیفیت خوبی را ارائه می‌دهد و معمولاً اسلاید تهیه شده از نمونه مانده…
rtp gacor