جستجوی برچسب

Non Invasive Fetal Trisomy (NIFTY)

Non Invasive Fetal Trisomy (NIFTY)

تست غیرتهاجمی تشخیص سندرم داون و تریزومی‌های 18 و 13 Non Invasive Fetal Trisomy (NIFTY) دکتر محمدرضا حکمت- آزمایشگاه نیلوفر در سال 1997 دانشمندان به وجود DNA جنین در خون مــادر پی بردند. این کشف مهم که با ردیابی قسمت‌هایی از کروموزم Y جنینی در سرم مادر توسط Dennis Lo صورت گرفت، اساسی شد برای ظهــور روش‌های غیرتهاجمی تشخیص…
slot deposit qris