جستجوی برچسب

microRNAها

microRNAها در هموستاز و ترومبوز

microRNAها در هموستاز و ترومبوز دکتر شعبان علیزاده*1، مریم سادات حسینی1، فاطمه روشن ضمیر1 گروه هماتولوژی و علوم انتقال خون، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران * نویسنده مسئول: استادیار هماتولوژی، گروه هماتولوژی و علوم انتقال خون، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، alizadehs@sina.tums.ac.ir   چکیده وظیفه…
rtp live gacor