جستجوی برچسب

MDR-TB

گزارش جهانی بیماری سل در سال 2016

­ گزارش جهانی بیماری سل در سال 2016 ثنا رشیدی دانشجوی پزشکی پیش‌درآمد اهداف توسعه پایدار (SDG) برای سال 2030 توسط سازمان ملل متحد در سال 2015 به تصویب رسید. یکی از این اهداف پایان بخشیدن به اپیدمی جهانی سل است. استراتژی سازمان بهداشت جهانی در خاتمه سل که توسط مجمع بهداشت جهانی در سال 2014 تصویب شد، خواستار کاهش 90% در میزان مرگ…
slot gacor 2023