جستجوی برچسب

lymeمرض

بورليا

تازه‌هایی از اسپيروكت‌ها (بورليا، لپتوسپيرا و ترپونما) (بخش دوم) دكتر رضا ميرنژاد (استاد تمام دانشگاه) در بخش اول در خصوص اسپیروکت‌ها و ویژگی‌های آن‌ها و به‌طور اجمال در مورد لپتوسپیرا و تشخیص آن‌ها مطالبی ارائه شد. در این بخش سعی می‌گردد در خصوص بورلیاها به‌خصوص عامل تب راجعه‌ای اپیدمیک و اندمیک و بیماری لایم مطالبی ارائه شود.…
slot gacor