جستجوی برچسب

LDH

تست های کبدی

 نکته‌های مهم آزمایشگاهی در تست های کبدی دکتر حبیب‌الله گل‌افشان محمد اسماعیل خدمتی، کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی سنجش AST و ALT دو آزمایش  AST و  ALT از مهم‌ترین آزمایش‌های آسیب کبدی هستند. آنزیم AST هم در سیتوپلاسم و هم در میتوکندری به‌ترتیب با نیمه‌عمرهای 17 و 87 ساعت وجود دارد. تراکم سلولی AST حدود هفت هزار برابر سرم است و در…

LDH

لاكتات دهيدروژناز (LDH)  محمد علی‏محمدی: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز معصومه رسولی: دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم  لاكتات دهيدروژناز LDH جزو طبقه اول آنزیم‏ها بوده و روی گروه‌های CH-OH همراه با +NAD به عنوان پذیرنده عمل می‏کند و…
slot gacor