جستجوی برچسب

Knob

پلاسمودیوم فالسی‌پاروم و پروتئین  Knob

  پلاسمودیوم فالسی‌پاروم (Plasmodium falciparum) و پروتئین  Knob گردآوری و تألیف: دکتر احمد مردانی استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون Abbreviations: IRBCs (infected red blood cells) KAHRP (knob-associated histidine-rich protein) PfHRP-1 (Plasmodium falciparum histidine-rich protein-1) KP (knob protein)…
rtp live gacor