جستجوی برچسب

IMMUNO-PCR

IMMUNO-PCR

IMMUNO-PCR  فرزندی از نسل الیزا و PCR کاظم مشایخی دانشجوی دکترای ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد خلاصه از زمانی که تشخیص عوامل میکربی، سموم و هر آنتی‌ژن (Ag) دیگر اهمیت پیدا کرد، روش‌های تشخیصی متعددی روی کار آمده و معرفی شده‌اند که امروزه دو روش PCR و الیزا (ELISA) از همه مهم‌تر و پرکاربردترند اما با پیشرفت‌هایی که در شناخت…

IMMUNO-PCR

IMMUNO-PCR هادی عتباتی، کارشناسی ارشد ایمونولوژی چکیده بطور کلی «واکنش زنجیره پلیمراز» به روش ازدیاد مقادیر جزئی DNA یا RNA تا حد مشاهده آن‌ها توسط روش‌های ساده و رایج آزمایشگاهی اطلاق می‌شود که در سال1984 توسط کری مولیس ارائه شد و پایه اولیه بسیاری از تکنیک‌های جدیدPCR  را سبب شد. همچنین تکنیک‌های زیادی هم در زمینه سنجش انواع…
rtp gacor