جستجوی برچسب

Hyperornithinemia-Hyperammonemia-Homocitrullinuria Syndrome

سندرم HHH

سندرم HHH Hyperornithinemia-Hyperammonemia-Homocitrullinuria Syndrome شاهین اسعدی (دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی) کلیات سندرم هایپرآمونمی، هایپراورنیتینمی، هموسیترولینوری که به اختصار سندرم HHH نیز خوانده می شود و گاهی از آن با نام نقص اورنیتین ترانس لوکاز هم یاد می شود، نوعی اختلال در چرخه اوره است که باعث افزایش سطح…
slot gacor 2023