جستجوی برچسب

hba1cپایین بودن

کاهش HbA1C

اهمیت کاهش HbA1C دکتر حمیدرضا هجرانی کاهش HbA1C به زیر محدوده مرجع به‌ندرت مشاهده می‌شود و لذا دلایل و پیامدهای بالینی آن برای همکاران آزمایشگاهی چندان شناخته شده نیست. در اینجا یک مورد کاهش شدید HbA1C که همراه با سیروز کبدی، خونریزی تحت حاد و ترانسفوزیون اخیر است گزارش می‌گردد.بررسی این بیمار نشان می‌دهد…
rtp gacor