جستجوی برچسب

HAE

دختری با ورم شدید دست‌ها و دل درد

مطالعه موردی دختری با ورم شدید دست‌ها و دل درد دکتر شاهرخ مستور تهرانی شرح مورد دختر 16 ساله‌ای با ورم شدید دست و ساعد راست به بخش اورژانس مراجعه نمود. علائم وی از 12 ساعت قبل شروع شده و ابتدا به‌صورت تورم در ساعد بوده که به انتهای انگشتان گسترش یافته است. احساس مورمور در انگشتان دست وجود دارد، اما حس در قسمت ساعد طبیعی است، ضمن…