جستجوی برچسب

HAE

دختری با ورم شدید دست‌ها و دل درد

مطالعه موردی دختری با ورم شدید دست‌ها و دل درد دکتر شاهرخ مستور تهرانی شرح مورد دختر 16 ساله‌ای با ورم شدید دست و ساعد راست به بخش اورژانس مراجعه نمود. علائم وی از 12 ساعت قبل شروع شده و ابتدا به‌صورت تورم در ساعد بوده که به انتهای انگشتان گسترش یافته است. احساس مورمور در انگشتان دست وجود دارد، اما حس در قسمت ساعد طبیعی است، ضمن…
slot gacor 2023