جستجوی برچسب

GTT

تست های کبدی

 نکته‌های مهم آزمایشگاهی در تست های کبدی دکتر حبیب‌الله گل‌افشان محمد اسماعیل خدمتی، کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی سنجش AST و ALT دو آزمایش  AST و  ALT از مهم‌ترین آزمایش‌های آسیب کبدی هستند. آنزیم AST هم در سیتوپلاسم و هم در میتوکندری به‌ترتیب با نیمه‌عمرهای 17 و 87 ساعت وجود دارد. تراکم سلولی AST حدود هفت هزار برابر سرم است و در…
slot gacor 2023