جستجوی برچسب

Extended-Spectrum Beta Lactamases

بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف2 (Extended-Spectrum Beta Lactamases

ادامه مبحث بتالاکتامازهاي وسيع‌الطيف(Extended-Spectrum Beta Lactamases):  دکتر میرنژاد بتالاکتامازهاي تيپ OXA (کلاس Dي آمبلر): اين آنزيم‌ها به زيرگروه‌هاي2d  و2de  و 2dfي بوش تعلق دارند، تعداد آنها 158 آنزيم مي‌باشد و اوايل دهه‌ي 1980Isoxazole penicillin , به دليل هيدروليز بسيار سريع‌تر پني‌سيلين‌هاي کلاسيک (بنزيل پني‌سيلين) شايع…

بتالاکتامازهاي وسيع‌الطيف (Extended-Spectrum Beta Lactamases

بتالاکتامازهاي وسيع‌الطيف (Extended-Spectrum Beta Lactamases دکتر میرنژاد بنابر تعريف ESBLها به جز تعداد اندکي که در زيرگروه‌هاي 2be و2d  قرار مي‌گيرند، بتالاکتامازهاي دسته‌ي مولکوليA  هستند که حاوي خصوصيات زیر مي‌باشند: 1- قادر به هيدروليز اکسي ايمينوسفالوسپورين‌ها (سفوتاکسيم، سفتازيديم و سفترياکسون) هستند. ميزان هيدروليز آنها در…
rtp gacor