جستجوی برچسب

DNA شناور

استفاده از DNA شناور به‌عنوان بیومارکر سرطان

استفاده از DNA شناور به‌عنوان بیومارکر سرطان واقعیت یا افسانه Moderators: Felix Leung,1 Vathany Kulasingam,2 and Eleftherios P. Diamandis3* Experts: Dave S.B. Hoon,4 Kenneth Kinzler,5 Klaus Pantel,6 and Catherine Alix-Panabieres7 دکتر محمد کریمی  ایده استفاده از (cfDNA) cell-free DNA در خون به‌عنوان یک…
slot gacor