جستجوی برچسب

cffDNA

Prenatal Screening Tests; cffDNA

Prenatal Screening Tests; cffDNA  دكتر ابوالفضل گلستاني1، امیر حسین دوستی مطلق2 دانشیار گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1، دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران2 مقدمه  تست‌های غربالگری سلامت جنین عموماً به منظور تشخيص قبل از تولد سندرم داون (تریزومی 21)، سندرم…
situs slot online gacor