جستجوی برچسب

گیرنده اریتروپویتین

اريتروپويتين

مروري بر اريتروپويتين محمد علی‏محمدی- کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک علیرضا طبیب‏زاده -  دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک مراد رستمي - کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز خلاصه اريتروپويتين یک هورمون گلیکوپروتئینی است که در…