جستجوی برچسب

گلیکاسیون

تأثیر قند خون بالا در پیر شدن پوست

  مقاله مروری تأثیر قند خون بالا در پیر شدن پوست امیرحسین احمدیه یزدی1* 1- دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران چکیده گلیکاسیون، واکنش غیرآنزیمی قندهای احیاکننده با پروتئین‌ها، لیپیدها یا اسید‌های نوکلئیک است. این فرآیند به‌طور طبیعی در بدن انسان انجام می‌شود ولی استرس اکسیداتیو و قرارگیری…