جستجوی برچسب

گلوکز-6- فسفات دهیدروژناز

گلوکز-6- فسفات دهیدروژناز

گلوکز-6- فسفات دهیدروژناز (Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD)  محمد علی‏محمدی: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز  مقدمه: کمبود آنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز (G6PD)، شایع‌ترین بیماری ناشی از کمبود آنزیم در جهان است و تقریباً…