جستجوی برچسب

گزارش پاتولوژی

گزارش پاتولوژی

آزمایشگاه و بالین گزارش پاتولوژی دکتر محسن منشدی آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی www.manshadilab.com   پزشک پس از انجام بیوپسی، نمونه را برای پاتولوژیست ارسال می‌کند. پاتولوژیست نمونه‌ها را در دو حالت ماکروسکوپی (مشاهده با چشم غیرمسلح) و میکروسکوپی (با بزرگنمایی) بررسی کرده و سپس گزارش مربوطه را برای پزشک ارسال می‌کند. این گزارش…