جستجوی برچسب

گرم منفی

تعیین الگوی پلاسمیدی باکتری‌های گرم منفی عامل عفونت‌های بیمارستانی

تعیین الگوی پلاسمیدی باکتری‌های گرم منفی عامل عفونت‌های بیمارستانی  زهرا رخشیدن، کارشناس ارشد ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشگین شهر عباس حسین‌زاده ایواتلو، کارشناس علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشگین شهر فاطمه فرجی مزرعه خلف، کارشناس علوم آزمایشگاهی…