جستجوی برچسب

گاما گلوتامیل ترانسفراز

گاما گلوتامیل ترانسفراز

گاما گلوتامیل ترانسفراز (Gamma Glutamyl transferase; GGT; γ-GT) مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز محمد علی‏محمدی: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک معصومه جرفی: کارشناس ارشد میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز مقدمه: آنزیم گاما گلوتامیل ترانسفراز…
situs slot online gacor