جستجوی برچسب

کیمیا میری

رینوسینوزیت‌های قارچی

رینوسینوزیت‌های قارچی محمد کُرد1، احمد علمی مقدم2، محمدخانی2، کیمیا میری3، صادق خداویسی4* 1: دانشجوی دکتری تخصصی قارچ‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 2: دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 3: دانشجوی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران 4: استادیار قارچ‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران…