جستجوی برچسب

کیفیت خارجی

تفسیر نتایج بیوشیمی

ارزیابی کیفیت خارجی درخصوص تفسیر نتایج بیوشیمی دکتر شاهرخ مستور تهرانی مقدمه مترجم: مقاله‌ای که ترجمه آن را ملاحظه می‌فرمایید با این پیش فرض نگاشته شده است که تفسیر نتایج آزمایش‌ها بخشی از وظایف پزشک آزمایشگاه می‌باشد لذا این مقاله به برخی تلا‌ش‌های انجام‌شده جهت استانداردسازی و ارزیابی کیفیت توصیه‌های (comments) لازم از سوی مسئول…